ایده

ایده ای برای تشخیص وضعیت باد تایر

در این ایده دستگاه کوچک طراحی شده بر روی والف تایر قرار می گیرد و بر اساس فشاری که به آن منتقل می شود led مخصوص به وضعیت روشن می شود به عنوان مثال اگر وضعیت خوب نباشد LED قرمز و در وضعیت مناسب سبز می شود .

بیشتر بخوانید »